1. Úvodní ustanovení

1.1 Společnost Flera s.r.o. (IČO 28956737), se sídlem Za Papírnou 239/3, 170 00 Praha 7, zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C, složka 155737 („Flera s.r.o.“) vydává tyto všeobecné obchodní podmínky („Podmínky”), které upravují nákup a další používání systému online kurzu a souvisejících Služeb.

1.2 Práva a povinnosti Flera s.r.o. a Uživatele, které nejsou výslovně upraveny těmito Podmínkami, se řídí ustanoveními příslušných právních předpisů.

1.3 Kontaktní údaje jsou dostupné na https://www.zijtevesvezahrade.cz/kontakt.

2. Definice některých použitých pojmů

2.1 Pojmy použité v textu Podmínek mají následující význam:

(a) Online kurz Žijte ve své zahradě („Online kurz“): internetové stránky www.zijtevesvezahrade.cz poskytované ze strany Flera s.r.o. dalším osobám zejména prostřednictvím sítě internet.

(b) Neregistrovaný uživatel: Uživatel, který používá Online kurz, ačkoliv není v rámci stránek www.zijtevesvezahrade.cz zaregistrovaný.

(c) Registrovaný uživatel: Uživatel, který používá Online kurz a je přitom v rámci stránek www.zijtevesvezahrade.cz registrovaný.

(d) Profil: sada osobních údajů, vzniklá po registraci jejich volitelným vložením ze strany Uživatele, případně doplněná záznamy o aktivitě Uživatele v rámci Online kurzu.

(e) Služba: služba společnosti Flera s.r.o. nabízená a poskytovaná Uživatelům za úplatu nebo bezúplatně v rámci Online kurzu.

(f) Účet: prostředí, které vzniká na základě registrace Uživatele v Online kurzu.

(g) Uživatel: osoba, která používá Online kurz, a to bez ohledu, zda jde o Registrovaného uživatele nebo Neregistrovaného uživatele.

(h) Pomůcky: PDF soubory, a soubory ve formátu .XML nebo .DOC, které Online kurz Uživateli nabízí ke stažení nebo zhlédnutí

(i) Videoobsah: Obsah Online kurzu, umístěný v prostředí Online kurzu, jak v kapitolách kurzu, tak i v sekci Pomůcky, který si Uživatel může zhlédnout pouze pro svou vlastní potřebu. Stažení Videoobsahu Služby není Uživateli umožněno.

(j) Fotografie: Fotografický obsah Online kurzu, umístěný v sekci Fotogalerie a v obsahu jednotlivých kapitol,který si Uživatel může zhlédnout pouze pro svou vlastní potřebu bez omezení počtu zhlédnutí a může si je uložit do sekce Moje zahrada a následně vytisknout v pdf Moje zahrada.

(k) Sekce Moje zahrada: Sekce Online kurzu, do které systém automaticky ukládá všechny fotografie, výsledky kvízů, vybrané oblíbené trvalkové záhony a poznámky, které Uživatel během využívání Služby shromáždí.

(l) PDF Moje zahrada: Elektronická verze sekce Moje zahrada, kterou Uživatel může uložit a vytisknout na svém počítači, určená výhradně pro vlastní potřebu Uživatele.

(m) Partner Služby: Partnerem Služby je dodavatel trvalek nebo jiných doplňkových služeb Online kurzu, který za úplatu nebo bezúplatně poskytuje služby Uživateli. Zpoplatněné služby Partner inkasuje na scůj bankovní účet uvedený v Online kurzu. Uživatel má v Online kurzu přístup k aktuálním fakturačním údajům partnera.

(n) Zásady ochrany soukromí: jsou podmínky, které upravují ochranu soukromí Uživatelů

3. Popis služby

3.1 Služba je poskytována společností Flera s.r.o. prostřednictvím Online kurzu, kde Flera s.r.o. zveřejňuje jednotlivé kapitoly a obsah, jehož zhlédnutí může být úplatné i bezúplatné.

3.2 Flera s.r.o. zpřístupní Uživateli Službu ve sjednaném rozsahu, pouze pro jeho vlastní potřebu bez omezení počtu zhlédnutí jednotlivých kapitol a bez omezení počtu vykonání kvízů nebo úprav informací, které během kurzu Uživatel svojí aktivitou nasbírá. Stažení obsahu Služby je Uživateli umožněno pouze pro PDF Moje zahrada a pro vybrané Pomůcky ve formátu PDF, .XML nebo .DOC, které jsou v sekci Pomůcky výslovně uvedeny ke stažení.

3.3. Flera s.r.o. Uživateli jedenkrát na své náklady vytiskne a zašle PDF Moje zahrada na adresu uvedenou v jeho Profilu, poté co Uživatel podobu PDF Moje zahrada odešle Flera s.r.o. stisknutím tlačítka „Nechat dokument dárkově vytisknout“. Uživatel se tímto zavazuje, že odeslané údaje jsou ty, které si přeje vytisknout a po odeslání údajů již není možné je měnit.

4. Registrace uživatele

4.1 Uživatel je povinen se před používáním Online kurzu zaregistrovat prostřednictvím formuláře v sekci Můj účet po vyplnění pravdivých a bezchybných údajů o své osobě nebo prostřednictvím svého účtu na sociální síti. Správné zadání e-mailové adresy uživatele je nezbytné pro dokončení registrace Online kurzu. Registrace Uživatele je bezplatná.

4.2 Registrací Uživatele dojde k vytvoření Účtu a Uživatel tak bude oprávněn po zadání přístupových údajů a zaplacení kurzu k používání Online kurzu.

4.3 Uživatel nebude nikomu sdělovat své jedinečné přihlašovací heslo pro přihlášení vytvořené při registraci. V případě ztráty hesla bude toto obnoveno prostřednictvím požadavku Uživatele zasláním odkazu k jeho obnovení do e-mailu Uživatele.

4.4 Uživatel je oprávněn registrovat se pouze pod svým vlastním jménem a zadávat do Profilu pouze údaje o své osobě.

5. Platební podmínky

5.1 Služby jsou Uživatelům poskytovány bezúplatně v případě takových Služeb, u kterých je na stránkách Online kurzu uvedeno, že jsou zdarma. V případě placených Služeb je jejich poskytování podmíněno zaplacením ceny uvedené na webových stránkách Online kurzu.

5.2 Platbu za úplatné Služby lze provést bezhotovostně způsobem a to:

(a) platební kartou online

(b) převodem na bankovní účet je platba za Služby umožněna jen v případech, kdy o ni Uživatel výslovně požádá e-mailem nebo telefonicky na kontaktech uvedených na stránce www.zijtevesvezahrade.cz/kontakt.

5.3 Cena Služeb je v Online kurzu uvedena jako konečná, včetně daní a poplatků.

6. Reklamace

6.1 Flera s.r.o. přijímá reklamace primárně na e-mailové adrese info@zijtevesvezahrade.cz.

6.2 Uživatel je povinen otestovat před uhrazením ceny Služby, zda mu přehrávání videa funguje s jeho technickým vybavením (hardware i software) a používaným internetovým připojením. K tomuto otestování slouží zdarma přístupné úvodní video na domácí stránce Online kurzu www.zijtevesvezahrade.cz. Úhradou ceny Služby Uživatel potvrzuje, že se mu ukázkové video přehrává bez problémů a akceptuje stejnou kvalitu a způsob přehrávání pro samotnou Službu. Flera .sr.o. je oprávněna zamítnout pozdější reklamaci Uživatele z tohoto důvodu.

6.3. Flera s.r.o. nebo jí pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří (3) pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu Služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud není dohodnuta delší lhůta. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení těchto VOP.

6.4 Flera s.r.o. zpřístupní Uživateli Službu, která bude bez vad.

6.5 Služba bude Uživateli zpřístupněna v závislosti na fungování webového prostředí Online kurzu. V době výpadku či odstávky webového prostředí Online kurzu může být Služba Uživateli bez nároku na kompenzaci dočasně nepřístupná.

6.6 Rozsah poskytování Služeb dle těchto VOP platí do doby, než Flera s.r.o. přestane provozovat webové prostředí Online kurzu nebo přestane poskytovat Službu. Uživatel však bude mít právo Službu využívat nejméně 24 měsíců od okamžiku uzavření smlouvy týkající se placené Služby dle těchto VOP; v případě bezúplatných Služeb toto právo Uživateli nenáleží.

6.7 V případě, že bude Služba zpřístupněná Uživateli obsahovat vady, Uživatel může:

(a) požadovat bezplatné odstranění vady (pokud lze vadu odstranit bez zbytečného odkladu), nebo

(b) požadovat zpřístupnění nové Služby bez vad pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené (pokud se vada týká pouze části Služby, může Uživatel požadovat jen nové zpřístupnění takové části Služby);

(c) odstoupit od smlouvy, není-li možné žádné z řešení výše nebo se jedná o opakovaný výskyt stejné vady po opravě nebo větší počet vad;

6.8 Neodstoupí-li Uživatel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na zpřístupnění nové Služby bez vad či její části nebo opravu Služby, může požadovat přiměřenou slevu. Uživatel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Flera s.r.o. nemůže zpřístupnit novou Službu bez vad či její část nebo Službu opravit, jakož i v případě, že Flera s.r.o. nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Uživateli působilo značné obtíže.

6.9. Neoznámí-li Uživatel vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, nemusí mu být právo z vadného plnění přiznáno.

7. Odstoupení od smlouvy, garance vrácení peněz

7.1 Uživatel uzavřením smlouvy výslovně souhlasí s tím, aby Flera s.r.o. zpřístupnila Službu Uživateli před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. Ke zpřístupnění Služby ze strany Flera s.r.o. dojde v okamžiku, kdy bude připsána cena Služby na účet Flera s.r.o či na účet platební brány nebo na účet partnerů Služby. Služba se spouští 21. 3. 2021. Pokud Uživatel kupuje Službu před spuštěním, souhlasí s tím, že mu bude Služba zpřístupněna od 21. 3. 2021.

Pokud bude Uživateli ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy takto Služba zpřístupněna, nemá Uživatel právo takto od smlouvy odstoupit.

7.2 Nejde-li o případy dle článku 7.1, má Uživatel právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu nejpozději do dokončení 3. kapitoly Online kurzu. Dokončením se myslí přehrání videoobsahu, prohlížení fotogalerií nebo stažení materiálů Online kurzu nebo vyhotovení úkolů kapitol 1-3. Pokud Uživatel započne práci, zhlížení nebo stahování obsahu kapitol 4 až 10, nemá již nárok na odstoupení od smlouvy a vrácení platby za Online kurz.

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy Uživatel musí o svém odstoupení od smlouvy informovat Flera s.r.o. a postupovat dle instrukcí na webové stránce www.zijtevesvezahrade.cz/garance-vraceni-penez.

7.3 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před započetím práce s obsahem kurzu od 4. kapitoly dále. V případě odstoupení od smlouvy Flera s.r.o. vrátí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jí bude doručeno oznámení o odstoupení od smlouvy, úhradu Služby, kterou obdržela od Uživatele. Vrácení platby proběhne ze strany Flera s.r.o. bezhotovostně zasláním prostředků na účet Uživatele.

7.4 V případě, že chce Neregistrovaný uživatel využít svého práva na odstoupení od smlouvy uzavřené s Flera s.r.o., může tak kdykoliv učinit ukončením využívání webového prostředí Online kurzu.

8. Ochrana duševního vlastnictví

8.1 Veškerý obsah Online kurzu je chráněn v souladu s právními předpisy týkajícími se autorského práva a dalších práv duševního vlastnictví, a jejich výlučným nositelem je Flera s-.r.o, popřípadě příslušní poskytovatele licence nebo Partneři Služby. Zpřístupněním Služby Uživateli nevzniká žádné oprávnění v souvislosti se zachycením, zobrazováním, rozmnožováním a rozšiřováním podoby, podobizny, obrazových snímků a obrazových a zvukových záznamů týkajících osoby (osob), která vystupuje v rámci zpřístupněného digitálního obsahu v rámci Služeb, ani jejich jména, příjmení, akademického titulu, včetně jejich zpracování a zařazení do díla audiovizuálního či k jiným marketingovým účelům. Jakékoli takové využití je možné pouze s výslovným souhlasem oprávněných osob anebo v souladu s platnými právními předpisy.

8.2 Uživatel nesmí používat Online kurz nebo jeho část jinak než pro vlastní potřebu. Zejména je zakázáno, aby Uživatel používal Online kurz nebo jeho část formou šíření a kopírování či další technické zpracování bez prokazatelného souhlasu Flera s.r.o nad rámec vytištění a užívání vlastní verze PDF Moje zahrada, které obsahuje fotografie, poznámky, výsledky kvízů a oblíbené trvalkové záhony v rozsahu definovaném v Online kurzu.

9. Souhlas se zněním podmínek používání

9.1 Před dokončením registrace v Online kurzu, objednávkou Služeb, jakož i před jakýmkoliv jiným používáním Online kurzu (např. prohlížením internetových stránek www.zijtevesvezahrade.cz) je Uživatel povinen seznámit se zněním VOP.

9.2 Používáním Online kurzu a jeho zakoupením Uživatel vyjadřuje souhlas se zněním VOP a zavazuje se je dodržovat. Pokud Uživatel se zněním VOP nesouhlasí, je povinen bez prodlení Online kurz opustit.

9.3 V případě objednávky Služeb jsou konkrétní instrukce uvedeny v příslušné části Online kurzu. Uživatel je oprávněn zjišťovat a opravovat chyby v průběhu vyplňování příslušného formuláře, případně kontaktováním Flera s.r.o. způsobem uvedeným na stránce www.zijtevesvezahrade.cz/kontakt.

9.4 Textová podoba smlouvy je Uživateli dostupná na stránkách Online kurzu.

10. Používání online kurzu a služeb

10.1 Flera s.r.o. poskytuje Online kurz zpravidla úplatně.

10.2 Smlouvu s Flera s.r.o. lze uzavřít v českém jazyce a případně dalších jazycích zpřístupněných ze strany Flera s.r.o. na stránkách Online kurzu.

10.3 Cenové a související platební podmínky poskytování Služeb, jakož i další informace a podmínky takových Služeb jsou uvedeny na webových stránkách Online kurzu.

10.4 Flera s.r.o. prodává Uživateli Online kurz na dobu 36 měsíců od platby nebo od spuštění služby pokud je nákup uskutečněn před spuštěním Online kurzu. Po uplynutí této doby je oprávněna kdykoliv pozastavit či zrušit provozování jakéhokoliv Online kurzu či jeho části, jakož i ukončit poskytování jakýchkoliv Služeb nebo jejich částí. Pokud zruší provozování Online kurzu před uplynutím lhůty 12 měsíců od zakoupení Online kurzu, má Uživatel nárok žádat o polovinu ceny uhrazené za Online kurz. Pro účely uplatnění práva na vrácení poloviny uhrazené částky, Uživatel musí o svém požadavku informovat Flera s.r.o některým ze způsobů uvedených na stránce www.zijtevesvezahrade.cz/kontakt.

10.5 Flera s.r.o. si vyhrazuje právo zamezit dostupnými technickými a právními prostředky možnosti používání Online kurzu Uživatelem (včetně smazání veškerých vložených údajů či dokumentů), který opakovaně či podstatně porušil tyto VOP.

10.6 Za podstatné porušení VOP se považuje zejména, pokud Uživatel:

(a) umožňuje užívání svého účtu jiným osobám, které nejsou jeho blízkými rodinnými příslušníky (manžel, manželka, syn, dcera);

(b) rozesílá elektronické anebo jiné zprávy obsahujících informace, jejichž zveřejnění anebo obsah jsou v rozporu s právním řádem České republiky, těmito VOP, etickými pravidly anebo dobrými mravy či které mohou poškodit dobré jméno Flera s.r.o. či jiných osob;

(c) v důsledku nestandardního používání Online kurzu nepřiměřeně nebo neúměrně zatěžuje webové prostředí Online kurzu anebo jejich podpůrnou infrastrukturu, nebo zasahuje či se pokouší zasahovat do jejich řádného fungování (například používáním počítačového programu k nabourání se či poškození Online kurzu, rozesílání hromadných zpráv, umisťování souborů, které mohou poškozovat nebo rušit programovou strukturu Online kurzu, apod.);

(d) opakovaně či podstatně porušil tyto VOP;

(e) činí pokusy o automatické či hromadné kopírování obsahu Online kurzu; nebo

(f) založil Účet a vyplnil Profil na základě neoprávněné registrace, tj. zejména na základě registrace smyšleného člověka, anebo registrace pod jménem jiného člověka.

10.7 Za podstatné porušení těchto VOP se považuje vložení zejména následujícího obsahu Uživatelem:

(a) informace, které jsou v rozporu s právním řádem České republiky, obecnými etickými pravidly a dobrými mravy;

(b) informace, které jsou prezentovány v rozporu se zvyklostmi a předpisy pro vyplnění konkrétních formulářů;

(c) informace o třetích osobách bez jejich vědomí;

(d) informace, které mohou poškodit dobré jméno či pověst Flera s.r.o. nebo jiných osob; nebo

(e) informace zjevně nepravdivé.

10.8 Flera s.r.o. je oprávněna kontrolovat obsah Uživateli prezentovaných informací. Flera s.r.o. je oprávněna upozornit Uživatele na rozpor jeho jednání s VOP a požadovat okamžitou nápravu, nebo tyto informace neprodleně blokovat či vymazat z Online kurzu, a to i bez souhlasu Uživatele.

10.9 Uživatel nemá k Profilu žádná vlastnická práva. Zruší-li Uživatel svůj Účet, nebo jeho Účet bude zrušen ze strany Flera s.r.o. dle VOP, veškeré informace o Uživateli včetně Profilu budou označeny jako smazané, mohou být z Online kurzu vymazány a budou odstraněny z jakékoliv veřejné části Online kurzu. Informace mohou být i nadále po určitou dobu dostupné kvůli zpožděním se smazáním ze strany Flera s.r.o. Flera s.r.o. je oprávněna ponechat si uložené kopie informací o Uživateli, pokud došlo ke zrušení Účtu ze strany Flera s.r.o. z důvodu porušení VOP. Flera s.r.o. je dále oprávněna ponechat si uložené kopie informací o všech Uživatelích v anonymizované podobě. Ustanovení Zásad ochrany soukromí nejsou dotčena.

10.10 Uživatel není oprávněn:

(a) pokoušet se přistupovat do částí Online kurzu, k nimž mu nebyl výslovně udělen ze strany Flera s.r.o. přístup,

(c) přetěžovat webové prostředí Online kurz Flera s.r.o. automatizovaným používáním;

(d) jinak používat Online kurz Flera s.r.o. v rozporu s jeho účelem.

10.11 Flera s.r.o. je oprávněna využít kontaktní údaje Uživatelů (e-mail, případně telefon) za účelem šíření obchodních sdělení, týkajících se pouze služeb Flera s.r.o., ledaže Uživatel toto využití již původně neodmítl.

10.12 Flera s.r.o. je oprávněna využít části obsahu vloženého Uživatelem, zejména nákresy nebo nahrané fotografie, používat k marketingovým účelům, zejména k propagaci kurzu. Flera s.r.o. se zavazuje neuvádět údaje vedoucí k identifikaci Uživatele bez jeho výslovného souhlasu.

10.13 Každý Uživatel má právo kdykoliv zdarma odmítnout zasílání obchodních sdělení prostřednictvím odkazu v obchodním sdělení, nebo zasláním zprávy na kterýkoli z kontaktních údajů Flera s.r.o., jak je uvedeno v úvodu těchto VOP.

11. Povinnosti uživatele

11.1 Uživatel, který nemá zájem o registraci, může obvykle rovněž využívat Služby Online kurzu v omezeném rozsahu jako Neregistrovaný uživatel.

11.2 Za obsah informací uložených na základě žádosti Uživatele je odpovědný Uživatel. Flera s.r.o. je oprávněna uchovávat informace o zápisu dat do Online kurzu vedoucí jednoznačně k identifikaci konkrétního Uživatele.

11.3 Údaje Uživatele mohou být zveřejněny v rámci příslušného Online kurzu.

11.4 Uživatel není oprávněn používat Online kurz nebo jeho část jinak než pro vlastní potřebu a dle jeho zjevných anebo inzerovaných vlastností, není-li doplněno oboustrannou dohodou o jiném způsobu užívání. Zejména je zakázáno, aby Uživatel používal Online kurz nebo jeho část formou šíření a kopírování či další technické zpracování bez prokazatelného souhlasu Flera s.r.o. Rovněž jsou zakázány jakékoliv zásahy do technického nebo věcného obsahu Online kurzu ze strany Uživatelů nad rámec vyplňování úkolů, ukládání poznámek, trvalkových záhonů a vyplňování kvízů, které se ukládají do PDF Moje zahrada a které je Uživatel oprávněn tisknout a ukládat do svého počítače pro svoji vlastní potřebu.

11.5 Přístup k účtu/účtům Uživatele v rámci Online kurzu je chráněn přihlašovacími údaji.

11.6 Uživatel je povinen:

(a) oznámit Flera s.r.o. veškeré bezpečnostní nedostatky Online kurzu, které se při jejich používání dozvěděl,

(b) zdržet se zveřejnění bezpečnostních nedostatků alespoň po dobu devadesáti (90) dnů ode dne oznámení Flera s.r.o.

11.7 Uživatel je rovněž povinen:

(a) chránit své zařízení před zneužitím,

(b) nastavit dostatečně bezpečné přihlašovací údaje,

(c) zamezit jakémukoliv sdílení přihlašovacích údajů třetím osobám,

(d) chránit přihlašovací údaje, a

(e) zabránit zneužití přihlašovacích údajů.

11.7 V případě, že dojde k neoprávněnému nakládání s přihlašovacími údaji nebo ke zneužití takových přihlašovacích údajů, je Uživatel povinen o tom neprodleně informovat Flera s.r.o.. Flera s.r.o. nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv zneužití přihlašovacích údajů Uživatele, anebo za jakoukoli případnou újmu anebo případné nároky třetích osob vzniklé v důsledku porušení výše uvedených povinností Uživatele.

12 Odpovědnost Flera s.r.o.

12.1 Flera s.r.o. neodpovídá za škody vzniklé v důsledku vyšší moci či poruch mimo technické zařízení Flera s.r.o. „Vyšší mocí“ se rozumí dočasná nebo trvalá mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na vůli Flera s.r.o.

12.2 Flera s.r.o. neposkytuje Uživatelům žádné záruky ve vztahu k vlastnostem Online kurzu a Služeb, nevyplývá-li z VOP výslovně jinak.

13. Mimosoudní řešení případných sporů

13.1 Uživatel, který je spotřebitelem, má právo na mimosoudní řešení případných sporů s Flera s.r.o.. Orgánem oprávněným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů vzniklých v souvislosti s využíváním Online kurzu anebo Služeb je Česká obchodní inspekce, na jejíchž internetových stránkách (www.coi.cz) Uživatel nalezne mimo jiné údaje o způsobu a podmínkách mimosoudních řešení sporů, když toto řízení může být zahájeno pouze na základě návrhu Uživatele a poté, když se mu nepodaří spor vyřešit přímo s Flera s.r.o. Formulář návrhu na zahájení řízení o mimosoudním řešení spotřebitelského sporu je dostupný na internetových stránkách České obchodní inspekce.

14. Rozhodné právo

14.1 Tyto VOP, jakož i vztah mezi Uživatelem a Flera s.r.o., se řídí právním řádem České republiky.

14.2 Jakékoliv spory vzniklé na základě těchto VOP anebo smlouvy mezi Uživatelem a Flera s.r.o. budou rozhodovat věcně a místně příslušné soudy České republiky.

15. Změna podmínek používání

15.1 Flera s.r.o. je oprávněna tyto VOP kdykoliv v přiměřeném rozsahu změnit. V takovém případě Flera s.r.o. oznámí Uživatelům provedení změn e-mailem zaslaným Uživateli, případně jiným vhodným způsobem, např. v rámci webového prostředí Online kurzu. Tyto změny jsou pro Uživatele závazné uplynutím sedmi (7) pracovních dnů od okamžiku jejich zveřejnění, popř. od jiného pozdějšího okamžiku uvedeného Flera s.r.o. Uživatel je oprávněn změnu VOP odmítnout formou odstoupení od smlouvy uzavřené s Flera s.r.o. dle těchto VOP, a to až do okamžiku nabytí jejich účinnosti. Přiměřeným rozsahem se rozumí změna jakéhokoliv ujednání těchto VOP, jakož i jiných ustanovení, na které se tyto Podmínky používání nebo Produktové podmínky odkazují.

16. Závěrečná ustanovení

16.1 Flera s.r.o. může kdykoliv zrušit Online kurz. nestanoví-li VOP jinak.

16.2 Práva a povinnosti Uživatelů s ohledem na zpracování osobních údajů a další informace ohledně zpracování osobních údajů prováděného ze strany Flera s.r.o. jsou dostupné v rámci aktuálních Zásad ochrany soukromí.

16.3 Tyto Podmínky používání jsou platné a účinné od 16.11. 2020. Na smluvní vztahy uzavřené před nabytím účinnosti těchto VOP se tyto Podmínky používání uplatní uplynutím sedmi (7) dnů ode dne oznámení změny.

Zvláštní obchodní podmínky pro prodej trvalkových záhonů

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto zvláštní obchodní podmínky („ZOP“) upravují prodej trvalkových záhonů v rámci online kurzu Žijte ve své zahradě.

1.2. Společnost Flera s.r.o., identifikační číslo 28956737, se sídlem Za Papírnou 239/3, 170 00 Praha 7, zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 155737 („Flera s.r.o.“) je vždy pouze zprostředkovatelem prodeje trvalkových záhonů.

1.3. Prodávajícím trvalkových záhonů, se kterým Uživatel uzavírá kupní smlouvu, je společnost Herba Grata spol. s r.o., identifikační číslo 07501943, se sídlem Radonice 31, 373 41 Dolní Bukovsko, zapsaná v OR u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 28028 („Herba Grata spol. s r.o.“).

2. Definice některých pojmů

2.1 Pojmy používané v těchto ZOP začínající velkým písmenem mají význam definovaný ve Všeobecných obchodních podmínkách společnosti Flera s.r.o. pro online kurz Žijte ve své zahradě (k dispozici zde: https://zijtevesvezahrade.cz/obchodni-podminky-a-reklamacni-rad/).

2.2 Kromě toho tyto ZOP používají následující pojmy s tímto významem:

„Kupující“ znamená Uživatele, který prostřednictvím Účtu vyplní a odešle objednávkový formulář na Zboží.

„Prodávající“ znamená společnost Herba Grata spol. s r.o.

„Zboží“ znamená trvalkový záhon s individualizovanou skladbou vytvořenou konkrétním Uživatelem v rámci Online Kurzu Žijte ve své zahradě.

„Zprostředkovatel“ znamená společnost Flera s.r.o.

3. Uzavření kupní smlouvy a úhrada kupní ceny

3.1. Pro uzavření kupní smlouvy na Zboží Kupující vyplní objednávkový formulář ve svém Účtu. Prodávající při potvrzení objednávky odešle Kupujícímu platební údaje k úhradě kupní ceny za Zboží. Kupní smlouva se má za uzavřenou potvrzením objednávky Prodávajícím. Až do připsání kupní ceny na účet Prodávajícího je Prodávající oprávněn potvrzenou objednávku zrušit a od kupní smlouvy odstoupit. Má-li být Prodávajícím dodržen zvolený termín dodání Zboží, je nutné, aby platba za Zboží byla připsána na účet Prodávajícího nejméně sedm kalendářních dní před termínem odvozu Zboží; nebude-li to splněno, je Prodávající oprávněn doručit Zboží v nejbližší následující termín, ledaže se strany dohodnou jinak.

3.2 Po připsání kupní ceny na účet Prodávající obdrží Kupující emailem tyto ZOP, podrobnější informace o dalším průběhu zakázky a informace o výdejním místě. Prodávající je před dodáním Zboží oprávněn odesílat Kupujícímu připomínky o blížícím se termínu dodání a převzetí Zboží.

3.3 Úhrada kupní ceny je možná pouze bezhotovostním převodem na účet Prodávajícího dle platebních údajů a ve lhůtě určené v potvrzení objednávky.

3.4 Prodávající si vyhrazuje právo vyměnit trvalku v záhonu za nejbližší dostupný druh v případě, že je druh objednaný Kupujícím nedostupný.

4. Doručení Zboží a jeho převzetí Kupujícím

4.1 Zboží je dodáváno výhradně na odběrná místa určená Prodávajícím, z nichž si Kupující vybere jedno odběrné místo při objednávce Zboží. Odběrné místo může Kupující změnit nejpozději sedm dní před termínem doručení Zboží do odběrného místa. Zboží se považuje jako převzaté v okamžiku jeho předání Kupujícímu na odběrovém místě, které si zvolil při objednávce. Kupující na základě předání potvrdí dodací list nebo přepravní list dopravce.

4.2 V případě, že Zákazník Zboží ve sjednaný termín z příslušného odběrného místa nevyzvedne, Prodávající zajistí uskladnění Zboží po dobu 3 kalendářních dnů. Kupující má možnost po dobu této třídenní lhůty Zboží z odběrného místa vyzvednout, přičemž za tímto účelem Kupující zkontaktuje příslušnou osobu spravující odběrné místo, na niž mu Prodávající na žádost poskytne kontaktní informace, a dohodne se na přesném datu a čase vyzvednutí Zboží.

4.3 Kupující bere na vědomí, že Zboží je vytvořeno podle individuálních požadavků a přání Zákazníka. V případě, že Kupující Zboží nevyzvedne ani v dodatečné lhůtě v souladu s článkem 4.2 výše, kupní smlouva se ruší. V takovém případě Kupující uhradí paušalizovanou náhradu škody vzniklé Prodávajícímu v souvislosti s porušením povinnosti Kupujícího převzít Zboží, přičemž tato částka odpovídá 100% kupní ceny za Zboží. Výše paušalizovaného náhrady škody je sjednána s ohledem na vysoce individualizovaný charakter Zboží, na logistické náklady spojené s jeho manipulací a na skutečnost, že Zboží se skládá z živých rostlin, které podléhají zkáze.

4.4 Zboží je chráněno střečovou fólií a opatřeno provlékací visačkou s číslem záhonu, názvem záhonu a jménem Zákazníka. Zákazník je povinen tyto údaje zkontrolovat a při převzetí Zboží provést jeho kontrolu. Na pozdější reklamace co do počtu rostlin a složení záhonů není možné brát zřetel.

4.5 Převzetím Zboží přechází na Zákazníka nebezpečí nahodilé zkázy Zboží.

5. Změna objednávky

5.1 Změnu termínu doručení Zboží a místa doručení Zboží může Zákazník provést nejméně sedm kalendářních dní před původně sjednaným termínem. Změna v obsahu Zboží (změna ve skladbě trvalkového záhonu) je možná rovněž nejméně sedm dní před původně sjednaným termínem a podléhá schválení ze strany Prodávajícího.

5.2 Na odběrném místě již nelze provádět jakékoliv výměny jednotlivých trvalek v záhonech.

6. Storno objednávky

6.1 Storno objednávky je možné nejpozději sedm kalendářních dní před termínem dodání. V takovém případě Kupující obdrží zpět kupní cenu poníženou o případné prokazatelné a účelně vynaložené náklady Prodávajícího na příslušnou objednávku.

7. Reklamace

7.1 Reklamační podmínky se řídí níže uvedenými pravidly, jež jsou sjednána v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem („OZ“) a zákonem č. 219/2003 Sb., o oběhu osiva a sadby. Pokud tato pravidla o nějaké situaci mlčí, použijí se ustanovení OZ.

7.2 V případě poškození zásilky doručené prostřednictvím odběrného místa je nutné zaslat reklamaci s uvedeným číslem zásilky a fotografií poškození bezodkladně poté, co bylo zjištěno poškození zásilky. Na zboží je v souladu s § 21 zákona č. 219/2003 Sb., o oběhu osiva a sadby, poskytnuta záruční doba v délce tří týdnů. Na reklamace pozdější než tři týdny od dodání Zboží nelze brát ohled. Záruka předpokládá, že Zboží je Zákazníkem řádně užíváno, použito ve vhodných klimatických podmínkách a nebylo poškozeno vnějším vlivem či napadeno škůdci, za což od převzetí Zboží odpovídá Zákazník. Reklamace chybějících rostlin či jejich záměny je možné provádět přes email: flera@herbagrata.cz

7.3 Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.

7.4 Kupující je povinen převzít vyřízenou reklamaci co nejdříve na výzvu Prodávajícího, případně dohodnout podmínky přepravy s Prodávajícím. Prodávající bude považovat reklamaci za neoprávněnou mimo jiné v případě, že vada vznikla nesprávným používáním Zboží, nebo péčí o něj, anebo byla vada způsobena působením vyšší moci po převzetím Zboží Kupujícím. Všechny reklamace Kupující adresuje přímo Prodávajícímu na email: flera@herbagrata.cz.

7.5 V případě zasílání reklamovaného Zboží Prodávajícímu se za den přijetí Reklamace považuje den obdržení poslední součásti Zboží Prodávajícím. Za den vyřízení reklamace se považuje den předání vyřízené reklamace přepravní službě. V tomto případě je Kupující také povinen zaslat reklamované Zboží spolu s veškerým příslušenstvím, formulářem o odstoupení a kopií daňového dokladu. Kupující je povinen Zboží připravit k přepravě tak, aby při ní nedošlo k poškození Zboží. Při přepravě je za řádné doručení k Prodávajícímu zodpovědný Kupující, který uplatňuje reklamaci. Zboží doporučujeme zaslat pojištěné a doporučeně. Zboží zaslané na dobírku nebude přijato.

8. Odstoupení

8.1 Storno objednávky je možné za podmínek článku 6.1 těchto ZOP. Poté může Kupující od kupní smlouvy odstoupit pouze z důvodu upravených zákonem, zejména OZ. Kupující přitom bere na vědomí, že Zboží je Prodávajícím sestaveno podle vysoce individualizovaných požadavků Kupujícího, tedy podle jeho přání a pro jeho osobu, a Kupující tak v souladu s § 1837 odst. d) není oprávněn od kupní smlouvy odstoupit bez toho, že by k pro odstoupení měl zákonem upravený důvod (zejména podstatné porušení smlouvy Prodávajícím).

8.2 Odstoupení Kupujícího od Kupní smlouvy je účinné dnem oznámení Prodávajícímu a vrácení Zboží. Prodávající má právo neakceptovat přijetí Zboží od Kupujícího v případě, že nejsou splněny podmínky dané OZ a ZOP. V případě platného a účinného odstoupení se kupní smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou si povinny navrátit všechna plnění, která si na jejím základě poskytly. Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy je dostupný zde.

8.3 Pro urychlení vyřízení odstoupení od smlouvy a navrácení peněz doporučujeme přiložit k vrácenému Zboží podepsaný průvodní dopis. Zboží doporučujeme zaslat pojištěné a doporučeně. Zboží zaslané na dobírku nebude přijato.

9. Ochrana dat

9.1 Veškerá osobní data Kupujícího jsou považována za soukromá a důvěrná, jsou bezpečně uložena na chráněných serverech a nejsou poskytovány třetím osobám s výjimkou Zprostředkovatele. Výjimku tvoří externí dopravní služby, a to pouze tehdy, je-li to nezbytně nutné pro doručení Zboží Kupujícímu.

9.2 Kupující má právo žádat smazání svých osobních údajů z databáze. Smazány poté budou veškeré osobní údaje vyjma dat vyžadujících identifikaci Kupujícího.

9.3 Osobní údaje Kupujícího jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a přímo použitelným předpisem Evropské unie.

Flera s.r.o.