I. Kdo osobní údaje spravuje?

Správcem se podle čl. 4 odst. 7) GDPR rozumí fyzická nebo právnická osoba, která sama nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů.
V případě společnosti Flera se správcem rozumí Flera s.r.o., se sídlem Za papírnou 239/3, Praha 7 Holešovice 170 00, IČ: 28956737, vedené u Městského soudu v Praze, oddíl C spisová značka 155737 (dále jen Správce nebo Flera).

II. Jaké údaje zpracováváme?

Správce zpracovává osobní údaje pro účely na základě právních titulů uvedených níže.
Pro tvorbu projektů pro klienty Správce zpracovává následující údaje:
• Jméno a příjmení
• Adresa
• Emailová adresa
• Telefonní číslo
• Informace o projektu
Pro marketingové účely Správce zpracovává následující údaje:
• Jméno a příjmení
• Adresa
• Emailová adresa
• Telefonní číslo
Ve vztahu k zaměstnancům společnosti Flera:
• Jméno a příjmení
• Adresa
• Emailová adresa
• Telefonní číslo
Ve vztahu se subjekty, které se společností Flera spolupracují:
• Jméno a příjmení
• Adresa
• Emailová adresa
• Telefonní číslo

III. Jak osobní údaje získáváme?

Naše společnost zpracovává pouze takové údaje, které získá od samotných subjektů údajů. Nevyhledáváme veřejně dostupné údaje.
I. Za jakým účelem informace zpracováváme a na základě jakého právního titulu?
Aby bylo zpracování osobních údajů legální a splňovalo tak požadavky GDPR, musí být prováděno na základě některého z uznávaných právních titulů. Společnost Flera zpracovává osobní údaje na základě těchto právních titulů:
• Zpracování osobních údajů je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž stranou je subjekt údajů. To se týká klientů, pro které společnost Flera sestavuje projekty, zaměstnanců společnosti Flera a subjektů, které se společností Flera spolupracují,
• Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na Správce vztahuje. To se týká zejména zaměstnanců společnosti Flera a právních povinností, které vůči nim má Správce jakožto zaměstnavatel. Mezi takové účely potom patří například mzdová agenda,
• Zpracování je prováděno na základě legitimního základu stanoveného zákonem,
• Zpracování je založeno na výslovném souhlasu subjektu údajů. Souhlas je ovšem vyžadován pouze v případech, kdy zpracování osobních údajů není založeno na některém z výše uvedených právních titulů.

IV. Kdo je příjemcem osobních údajů?

Příjemcem osobních údajů, jsou zejména Správce a projektanti, kteří vytváří projekty pro klienty. Ti mají k těmto osobním údajům přístup skrze firemní server, chráněný heslem. Ohledně Vašich osobních údajů jsou povinni udržovat mlčenlivost. Vaše osobní údaje, konkrétně Vaše jméno a e-mailová adresa, poskytujeme smluvním partnerům, kteří se podílí na kurzu Žijte ve své zahradě, a to v rozsahu nezbytně nutném pro logistické zajištění objednávek, konkrétně poskytovateli služby ECOMAIL.CZ, s.r.o., IČO: 027 62 943, se sídlem Na Zderaze 1275/15, 120 00 Praha 2. Smluvní partneři jsou oprávněni používat poskytnuté osobní údaje jen pro účel logistického zajištění objednávek, a následně je jsou povinni smazat.
Vaše osobní údaje nepředáváme příjemcům ve třetích zemích ani mezinárodním organizacím.

V. Jak osobní údaje uchováváme a jak jsou tyto údaje zabezpečeny?

Osobní údaje jsou uloženy na firemním serveru a dalších paměťových zařízeních. Přístup k takovým údajům má pouze Správce a projektanti, kteří je využívají při tvorbě projektů. Vedle internetového zabezpečení je server chráněn heslem, které je při přístupu k serveru vyžadováno. Další paměťová zařízení jsou fyzicky zabezpečena. Údaje také pravidelně zálohujeme, abychom předešli komplikacím při případné ztrátě dat.

VI. Jak dlouho uchováváme osobní údaje?

Údaje, které zpracováváme na základě plnění smluv uchováváme na dobu nezbytně nutnou pro plnění závazků, které z těchto smluv plynou. Údaje, které zpracováváme na základě právní povinnosti uchováváme po dobu nezbytně nutnou pro plnění těchto povinností. Do 6. paragrafu prosím vložte tuto větu: Tyto údaje budeme zpracovávat po dobu poskytování služeb a dále po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy. Do mailing listu si vás zařazujeme na 5 let od udělení vašeho souhlasu.

VII. Jaká jsou práva subjektů údajů?

Subjekty údajů mají v souladu s kapitolou III. GDPR právo:
• v případě zpracování osobních údajů na základě souhlasu kdykoliv takový souhlas odvolat,
• na poskytnutí informací o zpracování Vašich osobních údajů podle článku 13 a článku 14 GDPR,
• na přístup ke zpracovávaným osobním údajům, opravu a doplnění těchto údajů,
• na výmaz těchto údajů podle článku 17 GDPR nebo omezení zpracování,
• na přenos vašich osobních údajů k jinému správci,
• na vznesení námitky proti zpracování osobních údajů včetně profilování a rozhodování na základě automatizovaného zpracování,
• obrátit se na dozorový úřad v případě rozporu s výše uvedeným nebo se zásadami zpracování osobních údajů.
V případě uplatnění některého z výše uvedených práv prosím kontaktujte Správce, a to zasláním písemného prohlášení na adresu Za papírnou 239/3, Praha 7 Holešovice 170 00 nebo emailem na adresu info@zijtevesvezahrade.cz.

Flera s.r.o.